راه اندازی خط شستشو و رنگ با ظرفیت 6 تن در عراق

با پیگیری وتلاش مضاعف مدیریت. مدیر فنی و کارکنان: این شرکت موفق به راه اندای خط شستشو و رنگ انواع لوازم خانگی با ظرفیت 6 تن درهر شیفت . در کشور همسایه عراق شد