تجهیزات پاشش و پوشش دهی


کابین های پاشش رنگ مایع

کابین های پاشش رنگ پودر

کابین های پاشش لعاب تر

کابین های پاشش لعاب پودر

انواع دستگاههای پاشش رنگ پودر(ایران-سوئیس-آلمان-فرانسه-ژاپن-کره-ترکیه-چین)

انواع دستگاههای پاشش لعاب پودر(ایران-سوئیس-آلمان-فرانسه-ژاپن-کره-ترکیه-چین)

سایکلونهای جمع آوری پودر رنگ

سایکلونهای جمع آوری گرد وغبار

سایکلونهای جمع آوری لعاب پودر

سیلوی جمع آوری رنگ و لعاب پودر

مونو سایکلون ها

مولتی سایکلون

انواع آسیاب های لعاب

بال میل

کلین روم

ایر شاور

ایر واشر

هوا سازها

کابین یونیزاسیون بدنه های پلاستیکی